Algemene voorwaarden

Regeling Zorgverlener – Cliënt, Behandelingsovereenkomst wet WGBO

wet Wkkgz

Voorwoord

Met deze Algemene Voorwaarden hebben we getracht praktijkregels en wetgeving ordelijk bij elkaar te zetten, zoals die gelden op het moment dat er een contact is tussen zorgverlener en cliënt.

In de omgang tussen zorgverlener en u als cliënt, zullen we er altijd naar streven dat deze gebaseerd is op openheid, respect, gelijkwaardigheid en veiligheid. Daardoor kunnen de behandelingen in een sfeer van wederzijds vertrouwen plaatsvinden. Voor het geval er toch problemen ontstaan en we er samen niet uitkomen, is het prettig dat er duidelijke grondregels liggen, waar zowel u als ik, op kunnen terugvallen.

We kiezen er voor om te handelen volgens het reglement van de beroepsvereniging waarbij de zorgverlener is aangesloten en hanteren we de regeling rechten en verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de wet WGBO. Deze wet is vertaald naar een Regeling Zorgverlener-Cliënt. Tevens is de Wet kwaliteit, klachten, geschillen en zorg, de Wkkgz, van toepassing. In deze laatst genoemde wet, is o.a. geregeld dat moet worden voorzien in een klachtenregeling.

Beide genoemde wetten worden ook gehanteerd door de Klacht en Tuchtcommissie en zijn onderdeel van het Burger Wetboek.

Op basis van deze wetten en de Algemene Voorwaarden gaan we de behandelingsovereenkomst met u aan.

Tevens informeren we u dat er een behandelplan kan worden opgesteld en dat zich situaties kunnen voordoen waarin het nodig is om nog een specifieke overeenkomst op te stellen.

Over de wet WGBO zullen we u alvast een beknopte uitleg geven.

De WGBO bevat dwingendrechtelijke bepalingen die de rechten en plichten regelen van zowel de zorgverlener als de cliënt. Als zorgverlener, hebben we o.a. de plicht die zorg te geven welke een gelijkwaardige collega in dezelfde omstandigheden ook zou geven. Als cliënt heeft u vooral fundamentele rechten. Enkele van de belangrijkste onderwerpen die hierin geregeld zijn, is:

 • het recht op informatie door de zorgverlener;
 • toestemming voor een medische behandeling;
 • het recht op inzage in het medisch dossier (intern, bij GCNL);
 • het recht op geheimhoudingsverplichting door de zorgverlener;
 • het recht op privacy tijdens een behandeling;
 • het recht op vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf kunnen beslissen.

Naast rechten heeft u ook plichten:

 • u dient de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van uw klachten en het verloop van de behandeling. Met de juiste informatie kan sneller en beter een behandeling worden samen gesteld en kan beter zorg worden verleend;
 • u dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en diens adviezen op te volgen.

Daarmee geldt er zowel tijdens de behandelingen, als in de perioden tussen de behandelingen, een wederzijdse inspanningsverplichting, wat neer komt op een actieve deelname en serieuze inzet van beide partijen.

Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid een klacht hebben, ontevreden zijn of anderszins punten van verbetering hebben, dan verzoeken we u om ons, liefst in een vroeg stadium, hierover aan te spreken. U kunt incidenten veilig bij ons melden en we zullen bescherming bieden aan de melders en betrokken zorgverleners.
We zullen met u overleggen om samen tot een oplossing te komen. Mocht dit in geval van een klacht niet lukken dan kan deze worden doorgeleid naar de Beroepsvereniging van de zorgverlener of naar de Klacht- en Tuchtcommissie waar hij/zij bij aangesloten is. We zullen u in die gevallen de benodigde contactgegevens verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Patrick Bierens

Directeur

Gezondheidscentrum Noord-Limburg

Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden liggen te allen tijde bij het Gezondheidscentrum ter inzage.
 2. De wet WGBO en Wkkgz zijn van toepassing; of andere hiervoor door de Overheid in de plaats gestelde wetten.
 3. De Algemene Voorwaarden, de WGBO en Wkkgz treden in werking vanaf het eerste contact waarin u ons een hulpvraag stelt, om advies vraagt of een afspraak maakt.
 4. Het afspreken van een consult kan zonder doorverwijzing van een (huis-)arts.
 5. U houdt te allen tijde keuzevrijheid om ook reguliere gezondheidszorg te nemen of aan uw behandeling toe te voegen. We streven naar samenwerking met het reguliere veld en stellen het op prijs als u uw reguliere behandelend arts of huisarts informeert over uw cam-traject. (cam staat voor Complementary and Alternative Medicine)
 6. Er kan een behandelplan of een specifieke behandelingsovereenkomst worden afgesloten.
 7. Zorgverleners zijn verplicht een dossier bij te houden met al uw gegevens. Bijvoorbeeld over uw ziekte, de behandeling en de bevindingen van verschillende zorgverleners.
  Mocht het nodig zijn om in het belang van uw behandeling, uw gegevens met de betrokken zorgverleners te delen in het belang van uw behandeling, dan zal de zorgverlener u hierover vooraf eerst om toestemming vragen.
 8. U dient voor een afspraak op tijd aanwezig te zijn.
 9. Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden, anders wordt het gehele bedrag van het consult in rekening gebracht.
  Afzeggen binnen 24 uur, zonder kosten, kan alleen in geval van overmacht.
  Spreek zo nodig de voicemail in.
  Echter: weerstand, angst, vermoeidheid, geen zin in de sessie hebben e.d., kunnen logische gevolgen zijn van de behandeling en kunnen dan duidelijke signalen zijn van vorderingen in het proces. Als zodanig zijn ze juist een extra reden om te komen.
 10. Indien u niet verschijnt op een gemaakte afspraak zonder dat u heeft afgezegd, zal 100% van de kosten aan u worden berekend.
 11. Wanneer een behandeling eenzijdig vanuit de cliënt wordt gestaakt, willen we, om een goed beeld te krijgen, dit graag in mondeling overleg met u afronden. Op deze manier willen we tevens eventuele verbeterpunten voor ons eruit halen.
 1. We adviseren u om minimaal 24 uur van te voren geen alcohol en/of drugs te gebruiken.
 2. Dagelijks, en zeker na een behandeling, indien fysiek mogelijk, 1 ½ tot 2 liter schoon water te drinken zodat vrijgekomen afvalstoffen het lichaam kunnen verlaten. Afhankelijk van de behandeling kunnen er extra aanvullende adviezen gegeven worden.
 3. Uw eigen hygiëne in acht te nemen.
 4. Voor aanvang van het consult de mobiele telefoon en/of aanverwante apparatuur uit te zetten.
 5. Sieraden, horloges etc. voor de behandeling af te doen of liefst zoveel mogelijk thuis te laten.
 6. Betaling van de behandelingen geschiedt per keer volgens het dan geldende tarief.

Opmerking:

Voor meer informatie omtrent uw rechten en plichten kunt u kijken op de website van:

de Overheid, het Ministerie van Volksgezondheid en Sport:            www.minwvs.nl

de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, de NPCF:        www.npcf.nl

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 (WGBO)                     www.wetten.overheid.nl

Wet bescherming persoonsgegevens                                                  www.wetten.overheid.nl

Hoewel in de regeling Zorgverlener – Cliënt (van de behandelingsovereenkomst van de WGBO) de regels gebaseerd zijn op de bepalingen uit de WGBO, wordt in een enkel geval daarvan – uitsluitend ter verduidelijking – tekstueel afgeweken.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.