AVG 2018

Missie en visie

Wij willen voor al onze medewerkers en betrokken therapeuten een veilige en aangename werkomgeving bieden onze cliënten hun oorzaakgerichte en duurzame behandeling kunnen genieten. Daarnaast biedt GCNL alle betrokkenen een veilige omgeving voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen GCNL is daarvoor een randvoorwaarde. Een respectvolle omgang met alle betrokkenen en hun gegevens en het behalen van resultaten zal de basis van het bestaansrecht zijn. We zijn overtuigd van de centrale rol van voeding in het behandelingsplan en de kracht van samenwerking.

GCNL staat voor een aanpak die gericht is op het vinden van de oorzaak van gezondheidsklachten. Daarbij streeft GCNL een duurzame genezing na. Indien er meerdere disciplines in het behandelingstraject nodig zijn dan wil GCNL hiervoor ingericht zijn. GCNL wil naast de bestaande zorgoplossingen hiermee een beter resultaat bereiken. Met een duidelijk beleid en documentatie beoogt GCNL ook de privacy van haar medewerkers, therapeuten en cliënten te waarborgen. Hiermee zal de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG of GDPR Verordening), en organisatie-specifieke (interne) regelingen plaatsvinden.

Dit houdt onder andere in dat:

 

 1. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
 2. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;
 3. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.

 

De directie zal passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de personeelsgeleding.

Directie,  GCNL

 

Klik hier voor de toestemmingsverklaring

Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen ……………………………………………………….

 

Artikel 2. Verantwoordelijkheden …………………………………………………

 

Artikel 3. Informatie en toegang tot de persoonsgegevens ……………………….

 

Artikel 4. Categorieën van betrokkenen, doeleinden en persoonsgegevens………

 

Artikel 5. Rechten betrokkenen ……………………………………………………

 

Artikel 6. Beveiliging ………………………………………………………………

 

Artikel 7. De verwerker ……………………………………………………………

 

Artikel 8. Inbreuk op de beveiliging ……………………………………………….

 

Artikel 9. Klachten …………………………………………………………………

 

Artikel 10. Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel ………………………………

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): de Verordening;
 2. Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit, als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
 3. bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
 4. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft (een sollicitant, een medewerker werkzaam/werkzaam geweest bij GCNL, alle overige personen werkzaam bij of ten dienste van GCNL, waaronder de leden van een toezichthoudend orgaan, leveranciers en dienstverleners, huurders en tenslotte de bezoekers van één van de gebouwen van GCNL);
 1. derde: degene, niet zijnde de verwerker of degene die onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke werkzaam zijn, die door de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 2. groep: een economische eenheid waarin rechtspersonen organisatorisch verbonden zijn (artikel 2:24 BW);
 3. personeel:
 4. de bij GCNLwerkzame directeur en overige medewerkers;
 5. de onder a bedoelde medewerker die op welke wijze dan ook is tewerkgesteld bij of ingeleend door GCNL
 6. personeelsnummer: eenduidig nummer dat wordt gebruikt ten behoeve van efficiënte

verwerking van persoonsgegevens;

 1. i. persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’);
 2. j. pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan de specifieke persoon kunnen worden gekoppeld, zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;
 1. GCNL: Dhr. P.Bierens, R. Linders Directeur;
 2. m. toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde ondubbelzinnige wilsuiting door middel van een verklaring of een ondubbelzinnig actieve handeling, waarmee betrokkene hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 1. n. Verordening: Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;
 2. o. verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 3. q. verwerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de

verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

 1. r. verwerkingsverantwoordelijke: GCNL
 2. s. therapeut: deskundige en bevoegde behandelaar die is gecontracteerd door GCNL, inclusief de arts

 

Artikel 2. Verantwoordelijkheden

 

2.1.     GCNL is verantwoordelijk voor het bepalen van het doel, de inhoud en het gebruik van de verwerking van persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG, de bepalingen in dit reglement en het binnen de                organisatie vastgestelde beleid.

2.2.      GCNL treft maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.

2.3.      GCNL draagt er zorg voor dat zijn personeel kennis heeft van zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens.

2.4.      GCNL informeert de beheerders en de gebruikers periodiek om te verzekeren dat ze de processen van persoonsgegevensverwerking, de daarvoor geldende regels en hun eigen rol daarin begrijpen.

2.5.      GCNL draagt zorg voor gegevensbescherming bij de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de diensten van de informatiemaatschappij of ziekteverzuim en re-integratie van personeel.

2.6.      GCNL beschikt over een register van verwerkingsactiviteiten voor de gegevensverwerkingen die hij voor de verschillende categorieën van betrokkenen uitvoert.

2.7   GCNL werkt samen met therapeuten. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst. GCNL hoeft geen verwerkingsovereenkomst met de therapeuten te hebben.  Therapeuten zijn namelijk geen verwerkers maar verwerkersverantwoordelijken. Therapeuten hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de behandeling van de patiënt en zodoende voor de verwerking van patiëntgegevens. GCNL en cliënten kunnen rechtstreeks de therapeuten vragen naar hun document waarin de procedure rondom het voldoend aan de  AVG wetgeving is beschreven.

 

Artikel 3. Informatie en toegang tot de persoonsgegevens

 3.1.      GCNL informeert betrokkenen bij navraag hoe aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn binnen een redelijke termijn na ontvangst, over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, op welke grondslag, met wie de gegevens worden gedeeld (in- en extern), hoe lang en waar de gegevens worden bewaard, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen zoals in de AVG is voorgeschreven, informatie over eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU, alsmede over de rechten van betrokkene op grond van de AVG.

3.2.      Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de toegang krijgt tot persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan.   Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

 

Artikel 4. Categorieën van betrokkenen, doeleinden en persoonsgegevens

Werkzaamheden GCNL

 

GCNL bemiddeld cliënten met therapeuten. GCNL biedt geen inhoudelijke zorg. Dat levert de therapeut. Cliënt geeft schriftelijk toestemming aan GCNL om de minimaal benodigde informatie te ontvangen om deze rol uit te voeren.

 

GCNL werkt voor bedrijven. Indien een bedrijf of hun bedrijfsarts een werknemer stuurt met een gezondheidsvraagstuk zal GCNL deze met therapeut verbinden. Vervolgens worden er behandeltrajecten door de therapeuten samengesteld en financiëel weergegeven. GCNL biedt offerte aan bij bedrijven en verzorgt verder de opvolging gedurende het traject en de afrekening. GCNL is niet inhoudelijk

 

Arts die verbonden is aan GCNL wordt in beide trajecten ingezet indien er een complexe situatie is of er sprake is van medicijngebruik.

 

Gegevens vastlegging

GCNL legt zeer beperkt gegevens vast.

 

4.1. Personeel

 

4.1.1.   De verwerking van gegevens van personeel heeft ten doel:

 

 1. het aangaan van de arbeidsovereenkomst (artikel 6 lid 1b AVG);
 2. het vaststellen van het salaris en overige arbeidsvoorwaarden (artikel 6 lid 1b AVG);
 3. het (laten) uitbetalen van salaris, de afdracht van belastingen en premies (artikelen 6 lid 1b en 6 lid 1c AVG);
 4. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde (artikel 6 lid 1b AVG);
 5. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen (artikel 6 lid 1b AVG);
 6. het verlenen van ontslag (artikel 6 lid 1b AVG);
 7. de overgang van de betrokkene naar diens (tijdelijke) tewerkstelling bij een ander onderdeel van de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is verbonden (artikel 6 lid 1b AVG);
 8. het geven van leiding en het begeleiden van betrokkene (artikel 6 lid 1b AVG);
 9. het verstrekken van de bedrijf medische zorg voor betrokkene en het kunnen nakomen van re-integratieverplichtingen bij verzuim (artikel 6 lid 1c AVG);
 10. het toegang verlenen tot het bedrijfsnetwerk (artikel 6 lid 1b AVG); k. het regelen van en de controle van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband (artikel 6 lid 1b AVG);
 11. de verkiezing van de leden van het werknemersoverleg (artikel 6 lid 1c AVG);
 12. het behandelen van geschillen (artikel 6 lid 1b AVG);
 13. de behandeling van personeelszaken, anders dan genoemd onder a. t/m m. (artikel 6 lid 1b AVG);
 14. het laten uitoefenen van accountantscontrole en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging (artikel 6 lid 1c AVG);
 15. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van GCNL(artikel 6 lid 1f AVG);
 16. het bekend maken van informatie over de organisatie op de website van de organisatie (artikel 6 lid 1f AVG).

 

4.1.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. BSN-nummer;
 3. kopie ID-bewijs/paspoort;
 4. een personeelsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 5. nationaliteit, geboorteplaats;
 6. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 7. gegevens betreffende de arbeidsvoorwaarden;
 8. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;
 9. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
 10. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van voorgaande dienstverbanden;
 11. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
 12. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en veiligheid;
 13. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarden;
 14. gegevens met betrekking tot de functie-uitoefening, de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
 15. inloggegevens van het bedrijfsnetwerk;
 16. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de organisatie;
 17. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie, te weten winkelruimte begane grond;
 18. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
 19. andere dan de onder a. tot en met s. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.

 

 

4.2. Oud-medewerkers

 

4.2.1.   De verwerking van gegevens van oud-medewerkers heeft ten doel:

 1. het onderhouden van contacten met oud-medewerkers (artikel 6 lid 1a AVG);
 2. het verzenden van informatie aan oud-medewerkers (artikel 6 lid 1a AVG);
 3. het verwerken van de aanmeldingen van oud-medewerkers voor mede voor hen georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten (artikel 6 lid 1a AVG);
 4. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer (artikel 6 lid 1a AVG);
 5. het doen uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1c AVG).

 

4.2.2.   Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke de oud-medewerker voor de verwerkingsverantwoordelijke werkzaam is geweest;
 3. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
 4. een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a. tot en met c.;
 5. gegevens met betrekking tot aanmelding activiteiten/bijeenkomsten.

 

4.3. Therapeuten

 

4.3.1.   De verwerking van gegevens van therapeuten heeft ten doel:

 

 1. het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst
 2. het vaststellen van de fee als percentage van de consultprijzen of de consultprijs
 3. het (laten) uitbetalen van consultvergoeding of het in rekening brengen van de fee
 4. het beëindigen van de overeenkomst
 5. het toegang verlenen tot het bedrijfsnetwerk
 6. het behandelen van geschillen
 7. het laten uitoefenen van accountantscontrole en het laten vaststellen van aanspraken op bekostiging
 8. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van GCNL
 9. het bekend maken van informatie over de therapeuten en organisatie op de website van de organisatie

 

4.3.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. BSN-nummer;
 3. kopie ID-bewijs/paspoort;
 4. een personeelsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
 5. nationaliteit, geboorteplaats;
 6. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 7. gegevens betreffende de arbeidsvoorwaarden;
 8. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van consulten, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;
 9. gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
 10. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van voorgaande dienstverbanden;
 11. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de consulten worden verricht en hun afwezigheid in verband met planning, met uitzondering van gegevens over de aard van de afwezigheid;
 12. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en veiligheid;
 13. gegevens met betrekking tot de functie-uitoefening en de beoordeling voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
 14. inloggegevens van het bedrijfsnetwerk;
 15. foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de organisatie;
 16. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie
 17. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
 18. andere dan de onder a. tot en met r. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.

 

 

4.4. Oud-therapeuten (therapeut in het verleden)

 

4.4.1.   De verwerking van gegevens van oud-therapeutenmedewerkers heeft ten doel:

 1. het onderhouden van contacten met oud-medewerkers
 2. het verzenden van informatie aan oud-medewerkers
 3. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 4. het doen uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1c AVG).

 

4.4.2.   Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. gegevens betreffende de rol waarin en de periode gedurende welke de oud-therapeut voor de verwerkingsverantwoordelijke werkzaam is geweest;
 3. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
 4. een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a. tot en met c.;
 5. gegevens met betrekking tot aanmelding activiteiten/bijeenkomsten.

 

4.5. Bezoekers

 

4.5.1. De verwerking van gegevens van bezoekers van een van de gebouwen van GCNL heeft ten doel:

 1. het interne beheer
 2. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van GCNL

 

4.5.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede de organisatie waartoe de bezoeker behoort;
 2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a.;
 3. gegevens betreffende de persoon en / of therapeut die de betrokkene wenst te bezoeken;
 4. gegevens betreffende de reden van het bezoek;
 5. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van de aankomst en het vertrek van de bezoeker;
 6. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie, te weten winkelruimte begane grond;
 7. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt;
 8. andere dan de onder a. tot en met h. bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 

 

4.6. Cliënten

GCNL werkt met een toestemmingsverklaring. Hierin geeft de cliënt GCNL toestemming om informatie te gebruiken en te delen teneinde het behandeltraject op te starten, in stand te houden en te beëindigen.

 

GCNL beperkt zich in het vastleggen van cliëntgegevens. Medische informatie wordt enkel bij de therapeut vastgelegd.

 

4.6.1.   De verwerking van gegevens van cliënten heeft ten doel:

 

 1. het kunnen opstarten van een contact met een therapeut
 2. het kunnen maken van afspraken
 3. het kunnen maken van factuur
 4. het kunnen opvolgen van het traject
 5. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen
 6. het kunnen declareren van het consult bij een ziektekostenverzekering
 7. het kunnen communiceren met het bedrijf zonder de medische geheimhouding te
 8. het behandelen van geschillen
 9. beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van GCNL

 

4.6.2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 

 1. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. BSN-nummer en / of pseudonaam
 3. ziekenfondsnummer en verzekeringsmaatschappij
 4. camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de organisatie, te weten winkelruimte begane grond;
 5. de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
 6. andere dan de onder a. tot en met f. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.

 

 

4.7. Oud-cliënten

 

4.7.1.   De verwerking van gegevens van oud-cliënten

 1. het onderhouden van contacten met oud-medewerkers
 2. het verzenden van informatie aan oud-medewerkers
 3. het verwerken van de aanmeldingen van oud-medewerkers voor mede voor hen georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten
 4. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer
 5. het doen uitoefenen van accountantscontrole

 

4.7.2.   Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 1. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
 2. gegevens betreffende de periode gedurende welke de oud-cliënt contact consulten heeft gehad bij GCNL
 3. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
 4. een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a. tot en met c.;
 5. gegevens met betrekking tot aanmelding activiteiten/bijeenkomsten.

 

 

 

Artikel 5. Rechten betrokkenen

 

5.1.

 

5.1.1.   GCNL beschikt over een privacyverklaring, waarin betrokkenen in duidelijke, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm worden geïnformeerd over de gegevens die van hem worden verwerkt, de wijze waarop, en de redenen waarom dit gebeurt. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

5.2. Recht op informatie

 

5.2.1.   Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, dan wel – indien zij de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt hebben – hun wettelijke vertegenwoordigers, hebben het recht van inzage in, en recht op een kopie van, de over hen, respectievelijk hun pupil, opgenomen gegevens en van de volgende informatie over:

 1. de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking;
 2. de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers en/of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 4. de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of indien dat niet mogelijk is de criteria om die termijn te bepalen;
 5. de herkomst van de verwerkte gegevens indien deze niet van betrokkene afkomstig zijn;
 6. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor betrokkene.

 

5.3. Recht op rectificatie en wissing

 

5.3.1. Betrokkenen hebben het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens.

 

5.3.2.   Betrokkenen hebben recht op wissing van gegevens (‘recht op vergetelheid’) in de volgende situaties:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig;
 2. de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 5 lid 2.a. berust in en er is geen andere rechtsgrond voor die verwerking;
 3. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende vormen voor verwerking;
 4. de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen;

 

5.3.3.   Wanneer de gegevens openbaar zijn gemaakt en GCNL verplicht wordt de gegevens te wissen, neemt GCNL, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten redelijke maatregelen waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die gegevens te wissen.

 

5.3.4.   Artikelen 5.3.1 en 5.3.2 zijn niet van toepassing als verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting of voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, d. met het oog op archivering in het algemeen belang wetenschappelijk of historisch onderzoek, voor zover het in 5.3.1 en 5.3.2. bedoelde recht de verwezenlijking van de deze doeleinden onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen.

 

5.4. Recht op beperking van verwerking van gegevens

 

5.4.1.   Betrokkene heeft op grond van de Verordening in nader bepaalde situaties een recht op beperking van de verwerking van zijn gegevens. Dit houdt in dat GCNL de persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, slechts verwerkt met toestemming van betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

5.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

5.5.1.   Betrokkene heeft recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij zelf GCNL heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen in de gevallen dat persoonsgegevens door hem op basis van verleende toestemming zijn verstrekt of op basis van een overeenkomst en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

5.5.2.   Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van het vorige lid heeft de betrokkene het recht dat gegevens indien dit technisch mogelijk is rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

 

5.5.3.   Het recht geldt niet voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 

5.6. Indiening van een verzoek

 

5.6.1.   Een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt gericht aan GCNL ter attentie van de directie.

 

5.6.2.   Aan een verzoek zijn geen kosten verbonden. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond, of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter kan GCNL  echter:

– een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verzoek gepaard gaat; ofwel

– weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

 

5.6.3.   GCNL verstrekt de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

 

5.6.4.   Indien de betrokkene een verzoek doet omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, hij een belang heeft bij beëindiging van de verwerking dat zwaarder weegt dan dat van de organisatie, dan wel de verwerking gezien de doelstelling van het reglement niet (langer) noodzakelijk is, dan wel strijdig is met dit reglement, neemt de functionaris gegevensbescherming namens de verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand nadat betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een schriftelijke beslissing.

 

5.6.5.   Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. GCNL stelt de betrokkene binnen een maand in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.

 

5.6.6.   Indien GCNL twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn voor behandeling van het verzoek opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.

 

5.6.7.   Indien GCNL geen gevolg wenst te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel doet hij hiervan – gemotiveerd – schriftelijk mededeling aan de betrokkene, binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

 

5.7. Beperkingen

 

5.7.1.   De reikwijdte van verplichtingen van GCNL enerzijds en de rechten van betrokkene anderzijds kunnen zijn beperkt op grond van wet- en regelgeving die op GCNL  en/of zijn verwerkers van toepassing zijn.

 

5.8. Recht op het indienen van een klacht

 

5.8.1.   De betrokkene die zich niet kan verenigen met de afwijzing van zijn verzoek als bedoeld in dit artikel kan [zich wenden tot de externe klachtencommissie zoals bedoeld in de klachtenregeling van GCNL of de Autoriteit Persoonsgegevens benaderen met een verzoek tot bemiddeling.

 

Artikel 6. Beveiliging

 

6.1.      GCNL zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen en een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Artikel 7. De verwerker

 

7.1.      De verwerkers zijn degenen die op basis van een overeenkomst voor of namens GCNL gegevens verwerken.

 

7.2.      De verwerker verwerkt de gegevens op de wijze zoals overeengekomen in een verwerkersovereenkomst.

 

7.3.      De verwerker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de nodige voorzieningen om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie gegevens in de persoonsregistratie zijn opgenomen, in voldoende mate te waarborgen, zoals aangegeven en beschreven in de verwerkersovereenkomst.

 

 

 

Artikel 8. Inbreuk op de beveiliging

 

8.1.      Indien zich binnen de organisatie van GCNL of bij een door GCNL ingeschakelde verwerker een inbreuk op de beveiliging voordoet, waarbij een aanzienlijke kans bestaat op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die door GCNL worden verwerkt, dan wel dit verlies of onrechtmatige verwerking zich daadwerkelijk voordoet, zal GCNL daarvan melding doen, tenzij kan worden aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat deze inbreuk risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met zich brengt.

 

8.2.      GCNL zal iedere inbreuk op de beveiliging als bedoeld in artikel 8.1. documenteren, ongeacht of deze wordt gemeld.

8.3.      Indien de inbreuk een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkene inhoudt, stelt GCNL ook de betrokkene onverwijld in kennis van de inbreuk. Deze mededeling kan achterwege blijven indien:

– de persoonsgegevens versleuteld zijn en niet toegankelijk voor derden;

– er inmiddels maatregelen getroffen zijn die het hoge risico hebben weggenomen;

– de mededeling een onevenredige inspanning vergt. Een openbare mededeling kan dan volstaan.

 

Artikel 9. Klachten

 

9.1.      Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van de AVG-Verordening en/of overige wet- en regelgeving en/of gedragscodes zoals uitgewerkt in dit reglement niet door de instelling worden nageleefd dient hij/zij zich te wenden tot de directie van GCNL

 

9.2. Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem/haar acceptabel resultaat, kan hij/zij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel tot de rechter.

 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel

 

10.1.    Dit reglement kan aangehaald worden als ‘Privacyreglement GCNL’ en treedt in werking op de datum vermeld op het titelblad.

 

10.2.    Het reglement is vastgesteld door GCNL en vervangt eventuele vorige versies.

 

10.3.        Het reglement zal periodiek worden geëvalueerd en kan indien dit wordt gewenst of nodig is om de AVG correct na te leven, worden gewijzigd.

 

Artikel 11. Invloed gebruik gebouw ANCO Horst en Privacyregelement

 

 

GCNL maakt gebruik van het gebouw en bijbehorende voorzieningen van ANCO lifestyle te Horst. Het Privacyregelement van ANCO kan van toepassing zijn en is te vinden op;

https://www.ancolifestylecentre.nl/avg-25-mei-2018/

Artikel 12 Cookiebeleid Website

Cookiebeleid
Gezondheidscentrum Noord Limburg maakt gebruik van cookies en overige technieken op haar website. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn Cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op je computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van je gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoor hoef je niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen. Sommige cookies worden gebruikt om u gerichte advertenties te tonen op de websites. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voor de gebruiker, en waarmee bezoek en gebruik van een webpagina kunnen worden gemeten. Een JavaScript is een programma dat op de randapparatuur van de gebruiker wordt geplaatst en vanaf de randapparatuur wordt uitgevoerd. Door het uitvoeren van dit programma kan Gezondheidscentrum Noord Limburg vaststellen waar de bezoeker zich bevindt en welke acties worden uitgevoerd. Op deze manier krijgt Gezondheidscentrum Noord Limburg beter inzicht in het gedrag van de bezoeker, waardoor Gezondheidscentrum Noord Limburg de website beter kan inrichten en gerichter kan adverteren op het internet.

Welke Cookies gebruiken wij?
De door Gezondheidscentrum Noord Limburg gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën in te delen, zoals hieronder wordt toegelicht.

Functionele cookies
Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoef je niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven voor het gebruik van een website van Gezondheidscentrum Noord Limburg worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de websites. Voor het gebruik van deze cookies is je voorafgaande toestemming niet nodig.

Analytische cookies
Deze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op je privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Gezondheidscentrum Noord Limburg worden geplaatst en uitgelezen, zoals Google Analytics.

Social Media cookies
Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel van buttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat verschillende social media partijen je kunnen herkennen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermee verzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Advertentie/profiling cookies
Wij maken gebruik van Doubleclick, een dienst van Google om voor u relevante advertenties te tonen. Via het gebruik van deze dienst verzamelen wij informatie op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. Hierbij wordt aan je browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in je browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoon gerelateerde informatie. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google je gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.

Affiliate cookies
Onder de categorie advertentie cookies vallen ook cookies die voor ‘affiliate marketing’ worden gebruikt. Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een aankoop is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden. Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, is voor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over je surfgedrag op onze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de website kunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstige advertentiedoeleinden. Voor het gebruik van deze cookies is je toestemming vereist.

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat je gebruikt. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.

Wijzigen cookiebeleid
Gezondheidscentrum Noord Limburg zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in het cookiebeleid, zonder je daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden je aan het cookiebeleid met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van het cookiebeleid.